Kynnet

Rakennekynnet

Olen teh­nyt raken­ne­kyn­siä 23 vuot­ta. Teen sekä akryy­li- ja gee­li­kyn­siä. Valit­sen mate­ri­aa­lin sen mukaan mikä pysyy asiak­kaal­la par­hai­ten. Varaan huol­toon aikaa puo­li­tois­ta­tun­tia, mut­ta yleen­sä menee vähem­män aikaa, riip­puen tie­ten­kin mitä asia­kas halu­aa. Minun huol­to­hin­toi­hin kuu­luu muu­ta­mat timan­tit ja hileen­lait­to halutessasi.

Raken­ne­kyn­sil­lä saat nopeas­ti kau­niit kädet ja huo­li­tel­lun ulkö­näön. Raken­ne­kyn­net ovat iha­na pelas­tus sil­loin kun omat kyn­net ovat hau­raat eivät­kä kas­va pit­kik­si. Asia­kas saa itse päät­tää kyn­sien pituu­den, muo­don ja värin. Lop­pu­tu­los on aina sama, vaik­ka mate­ri­aa­li (geeli/akryyli) oli­si eri. Teki­jän käden­jäl­ki merkitsee.

Omien kynsien vahvistus

Omien kyn­sien vah­vis­tus on nyt suo­sios­sa. Omien kyn­sien vah­vis­ta­mi­seen on muu­ta­ma hyvä tek­niik­ka. Oman kyn­nen pääl­le voi­daan lait­taa ohut ker­ros raken­ne­mas­saa ja mas­san pääl­le kau­nis gee­li­lak­kaus. Näin kyn­sis­tä tulee vah­vat ja huol­to­vä­li on yleen­sä 4-6 viikkoa.

Toi­nen tek­niik­ka on gee­li­lak­kauk­sen lait­to. Gee­li­lak­kauk­ses­sa tulee nel­jä gee­li­ker­ros­ta kyn­nel­le, mikä antaa kyn­nel­le halut­tua vah­vuut­ta.  Gee­li­lak­kauk­sen huol­to­vä­li vaih­te­lee pal­jon riip­puen asiak­kaan työs­tä ja har­ras­tuk­sis­ta, 2-5 viikkoa.

Kol­man­te­na vaih­toeh­to­na on uudem­pi tek­niik­ka, puu­te­ri­lak­ka eli POW­DER­PO­LISH. Täl­lä mate­ri­aa­lil­la voi teh­dä myös raken­ne­kyn­net. Puu­te­ri­lak­ka on erit­täin luja ja vah­va mate­ri­aa­li, eikä jous­ta juu­ri ollen­kaa. Täl­lä  tek­nii­kal­la saa­daan kyn­teen heti myös väri. Kyn­net dipa­taan yksi­tel­len väril­li­seen jau­hee­seen. Kove­tuk­seen ei tar­vi­ta LED-lamppua.

Geelilakkaus

Mitä oli­si elä­mä ilman gee­li­lak­kaus­ta! Gee­li­lak­kauk­sen voi lait­taa oman kyn­nen pääl­le vah­vis­tuk­sek­si tai ihan vaan tuo­maan väriä elä­mää­si. Väre­jä on pal­jon ja jokai­sel­le löy­tyy oma sävy. Gee­li­lak­ka pysyy kyn­nel­lä noin 2-5 viik­koa, riip­puen työs­tä­si ja har­ras­tuk­sis­ta­si.  Gee­li­lak­kaus ei läh­de ase­too­nil­la pyyh­ki­mäl­lä, vaan vaa­tii myös vii­lauk­sen tai ase­too­nis­sa liu­o­tuk­sen. Monet ovat onnis­tu­neet kas­vat­ta­maan kyn­si­ään gee­li­lak­kauk­sen avulla.