Toteu­tan unel­maa­ni tar­joa­mal­la laa­duk­kai­ta kau­neu­den­hoi­to­pal­ve­lui­ta uudes­sa pie­nes­sä liik­kees­sä­ni. Tämä iha­na lii­ke­ti­la sijait­see hyvien lii­ken­neyh­teyk­sien var­rel­la Kam­pis­sa. Kam­pin met­roa­se­mal­ta tän­ne on vain 4 minuu­tin käve­ly­mat­ka ja autol­le­kin löy­tyy park­ki­paik­ko­ja liik­keen edes­tä. Rati­kat ja bus­sit kul­ke­vat kul­man takaa.

Unel­ma­ni nyt ja jat­kos­sa on pal­vel­la asiak­kai­ta­ni ammat­ti­tai­dol­la kodik­kaas­sa ja läm­min­hen­ki­ses­sä hoi­to­las­sa­ni. Haluan antaa asiak­kail­le­ni enem­män kuin pelk­kiä hoi­to­ja, haluan koh­da­ta asiak­kaan ihmi­se­nä.  Olen työs­ken­nel­lyt kau­neus­hoi­to­lay­rit­tä­jä­nä 26 vuot­ta. Luon­neh­ti­sin itseä­ni posi­tii­vi­sek­si ja elä­mä­ni­loi­sek­si, ja asia­kas­pal­ve­lu on minul­le luon­tais­ta.  Ter­ve­tu­loa osaa­viin käsiin!

Kuukauden vinkki

Facebook sivuilta löytyy tarjoukset ja vinkit.

26 vuotta hoitoja

Olen työs­ken­nel­lyt kau­neus­hoi­to­las­sa 26 vuot­ta. Teen hoi­dot huo­lel­li­ses­ti käyt­täen hyviä tek­nii­koi­ta ja laa­duk­kai­ta tuot­tei­ta, kuten Deno­va, Exu­viance, Uni­ver­sal­nails, Cuccio.

Hoitavat kädet