Karvojen poisto

Lämmin vahaus

Käy­tän kar­vo­jen­pois­toon klas­sis­ta läm­min­va­ha­tek­niik­kaa. Vahaa­mi­nen on nopea toi­men­pi­de, joka voi pitää kar­vat pois­sa hen­ki­lös­tä riip­puen noin vii­kos­ta kuu­kau­teen. Vahaus voi sat­tua alus­sa, mut­ta sii­hen tot­tuu ja kipu­kyn­nys kas­vaa. Kan­nat­taa myös ottaa huo­mioon, että iho saat­taa punoit­taa vahauk­sen jäl­keen. Suo­si­tuim­pia aluei­ta kar­van­pois­toon vahal­la ovat sää­ret, rei­det, kai­na­lot, kul­mien muo­toi­lu ja biki­ni­ra­ja. Kas­vo­jen huu­li- ja leu­ka­kar­vat läh­te­vät myös tehok­kaas­ti vahalla.