Kasvohoidot

ULTRAÄÄNI ihonsyväpuhdistus

Ult­ra­ää­ni rik­koo veden mik­ros­koop­pi­sen pie­nek­si emul­goi­den kai­ken talin iho­huo­ko­sis­ta. Myös tuk­keu­tu­mat peh­me­ne­vät ja vähe­ne­vät. Ult­ra­ää­ni on hyvin hel­lä­va­rai­nen toi­men­pi­de, eikä satu ollen­kaan. Paras ihon­sy­vä­puh­dis­tus saa­daan kun ult­ra­ää­nen jäl­keen puh­dis­te­taan iho myös mekaa­ni­ses­ti. Sel­keät mus­ta­päät eivät läh­de pois ultraäänilaitteella.

ULTRAÄÄNI LIFTINGHOITO

Erit­täin syvä­kos­teut­ta­va käsit­te­ly. Ult­ra­ää­ni vie kos­teut­ta syväl­le ihoon ja akti­voi ihon aineen­vaih­dun­taa. Solu­jen hapen­ot­to­ky­ky para­nee, jol­loin ihon­vä­ri tasoit­tuu ja iho elä­vöi­tyy. Käsit­te­ly tun­tuu mie­lyt­tä­väl­tä ja tulok­sen voi tun­tea heti ihos­sa hoi­don pää­tyt­tyä. Hoi­to sopii hyvin kui­val­le ja ikään­ty­väl­le ihol­le sekä couperosa-iholle. 

IHONMIKRONEULAUS

Ihon­mik­ro­neu­laus­hoi­don teh­tä­vä on akti­voi mei­dän omat lepo­ti­las­sa ole­vat kol­la­gee­ni­so­lut. Ihol­le teh­dään mik­ros­koop­pi­sen pie­niä rei­kiä, jot­ka aiheut­ta­vat trau­maa solu­ta­sol­la. Näin iho alkaa paran­taa itse itse­ään. Kol­la­gee­ni­so­lut akti­voi­tu­vat neu­lauk­ses­ta. Mik­ro­neu­laus­ta suo­si­tel­laan sar­ja­hoi­to­na jopa ker­ran vii­kos­sa riip­puen ihon kun­nos­ta. Mik­ro­neu­laus sopii kai­kil­le ja eri­tyi­ses­ti ihon kim­moi­suu­den menet­tä­neel­le iholle. 

HAPOTUS

Hapo­tus on ehdo­ton lem­pi­kas­vo­hoi­to­ni. Kaik­ki hoi­dot mis­sä käy­te­tään hedel­mä­hap­po­ja ovat vaan ker­ta­kaik­ki­aan mah­ta­via. Hapo­tus kuo­rii hel­läs­ti ihoa, kos­teut­taa ja rau­hoit­taa tali­ne­ri­tys­tä. Sar­ja­hoi­don tulok­set ovat näky­viä. Iho­si alkaa vain yksin­ker­tai­ses­ti näyt­tää paremmalta.